You are here: Е-плащане

Блупер Трейд - Kimberly-Clark

е-плащане

Уважаеми партньори, можете да плащате своите поръчки и чрез системата E-pay.

Кратко описание на системата E-pay:

Цел и предназначение
Системата за електронни плащания на стоки и услуги чрез Интернет с банкови карти ePay.bg предоставя възможност на всички държатели на национални дебитни карти с логото на БОРИКА и/или на международни кредитни карти да плащат у нас стоки и услуги чрез Интернет.Какво е необходимо за функционирането на една такава система?
- Клиентът трябва да притежава банкова карта.
- Притежателят на национални дебитни карти трябва да потвърди желанието си да извършва разплащания в Интернет от съответния ATM - терминал с въвеждането на своя PIN.
- Картодържателят трябва да притежава достъп до Инетрнет.

Общи принципи за функциониране на системата
- Клиентът се регистрира в системата, като въвежда еднократно информацията за банковата си карта.
- Търговецът от своя страна също се регистрира в системата, като предоставя информация за виртуалния POS терминал, който притежава.
- На всеки клиент се дава негов клиентски идентификационен номер (КИН), а на търговеца - негов търговски идентификационен номер (ТИН). Тези два номера са публични и служат за представяне на двете страни една пред друга. Тези номера могат да се съобщават свободно както на клиентите, така и на търговците.
- Двете страни, за да участват в системата, получават свое потребителско име и парола. Те са поверителни и се съхраняват от клиента и от търговеца.
- В общия случай всяка страна може да инициира плащане, знаейки КИН или ТИН на другата страна.

Основна особеност на системата е, че търговецът никога не получава специфична информация за клиента или данни за неговата карта. Системата предоставя на търговеца само необходимата информация, че даден КИН е извършил плащане в негова полза. В случаите, когато търговецът е регистриран в системата, че ще доставя стоки на адреса на клиента, той получава адреса за доставка, включен към информацията за плащането.

Клиентът никога не вкарва повторно номера на картата си. Картите се регистрират в системата еднократно. Тази информация се съхранява в криптиран вид на сървър, който не е пряко свързан с Интернет и се свързва с КИН на клиента. При плащане клиентът нарежда на системата да задължи негова карта в полза на търговеца, като посочва коя карта да се избере (в случай, че е регистрирал няколко карти) по потребителското име на картата, което предварително е въвел.

Системата изпраща запитване до националния оператор за картови разплащиния БОРИКА, в което се посочва данните за виртуалния POS терминал на търговеца, данните за картата на клиента и сумата на транзакцията. БОРИКА обработва тази информация и връща на системата отговор, дали плащането е извършено или е отхвърлено (причините за отказа не се уточняват). Системата предава тази информация на търговеца и в случаите, когато плащането е успешно, търговецът предоставя стоката или услугата на клиента.

Търговците винаги имат възможност да отменят вече извършено плащане в тяхна полза при възникнали спорове по доставката от тяхна страна.

Системата предоставя на двете страни подробни справки за извършените преводи, платените или отказани доставки, лимитите по картите, движението за търговец и клиент.

Всички плащания без изключение се инициират само след изрично потвърждение от клиента.

Търговците могат да изпращат искания към клиентите за плащане на определена сметка. Освен това се предлага възможност за осъществяване на масови плащания с абонаментен характер за търговци, които предоставят стоки или услуги, заплащани периодично. След получаване на искане за плащане не се предприема нищо, докато клиентът не потвърди искането.